Start Odznaka "Tropiciel Przyrody"
Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 

W dniu 4 listopada 2014 r. ZG PTTK zatwierdził Regulamin nowej odznaki przyrodniczej, przygotowanej przez Komisję Ochrony Przyrody ZG PTTK.

Odznaka nosi nazwę "Tropiciel Przyrody" i jest przeznaczona dla najmłodszych turystów. Poniżej Pełna wersja Regulaminu.

 

Regulamin w wersji PDF do pobrania..

Wzór graficzny odznaki Tropiciel Przyrody.


 

 

Regulamin Ogólnopolskiej Odznaki PTTK

Tropiciel Przyrody”

I. Przepisy ogólne

1. Odznaka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Tropiciel Przyrody” (zwana dalej odznaką „Tropiciel Przyrody”), została ustanowiona przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.

2. Celem ustanowienia odznaki „Tropiciel Przyrody” jest:

a. propagowanie turystyki przyrodniczej wśród najmłodszych,

b. popularyzacja przyrodniczej turystyki rodzinnej,

c. zachęcanie do poznawania ojczystej przyrody,

d. tworzenie nawyków czynnego wypoczynku w środowisku przyrodniczym.

3. Odznaka „Tropiciel Przyrody” posiada trzy stopnie. Poszczególne stopnie przedstawiają:

a. stopień brązowy – czterolistną koniczynę z biedronką na niebieskim tle,

b. stopień srebrny – czterolistną koniczynę z biedronką na żółtym tle,

c. stopień złoty – czterolistną koniczynę z biedronką na białym tle.

Wzór Odznaki stanowi załącznik do Regulaminu .

4. Odznakę „Tropiciel Przyrody” zdobywa się według kolejności stopni.

5. W ciągu kolejnych 12 miesięcy można zdobyć jeden stopień odznaki „Tropiciel Przyrody”.II. Zasady zdobywania odznaki

6. Odznakę „Tropiciel Przyrody” mogą zdobywać dzieci od 5 roku życia, podczas różnego rodzaju wycieczek (np.: rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych).

7. Warunki zdobywania poszczególnych stopni odznaki „Tropiciel Przyrody”.

a. Dziecko zdobywające stopień brązowy:

 wie, co to są pomniki przyrody i jak są oznaczone,

 odwiedziło 3 różne pomniki przyrody (wie, jak wyglądają ich liście, owoce, kwiaty), umie je rozpoznać,

 odwiedziło 2 wybrane obiekty przyrodnicze (użytek ekologiczny, wystawę przyrodniczą, park podworski, ogród botaniczny),

 odbyło wycieczkę przyrodniczą (minimum 3 godzinną).

b. Dziecko zdobywające stopień srebrny:

 wie, jak są oznakowane ścieżki przyrodnicze, dydaktyczne, edukacyjne,

 przeszło 2 dowolne ścieżki i poznało obiekty przyrodnicze znajdujące się na nich,

 odwiedziło 3 wybrane obiekty przyrodnicze (użytek ekologiczny, szkółkę leśną, wystawę przyrodniczą, park podworski, ogród botaniczny lub zoologiczny),

 odbyło 2 wycieczki przyrodnicze (minimum 3 godziny).

c. Dziecko zdobywające stopień złoty:

 odwiedziło 5 wybranych obiektów przyrodniczych (użytek ekologiczny, szkółkę leśną, wystawę przyrodniczą, stanowisko dokumentacyjne, park podworski, muzeum przyrodnicze, muzeum parku krajobrazowego lub parku narodowego, ośrodek edukacyjno-muzealny, ogród: botaniczny, dendrologiczny lub zoologiczny),

 odbyło 5 wycieczek przyrodniczych (minimum 3 godziny),

 wzięło udział w minimum jednej akcji ekologicznej np. sprzątanie świata, zbiórce odpadów, makulatury, nakrętek, butelek plastikowych, zużytych telefonów itp.,

 prowadzi zielnik dla co najmniej dziesięciu znajdujących w okolicy drzew lub krzewów.

8. Dziecko zdobywające poszczególne stopnie odznaki „Tropiciel Przyrody” prowadzi książeczkę wycieczek w dowolnej formie.

9. Książeczka wycieczek powinna zawierać dane właściciela: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia.

10. W książeczce należy wpisywać daty i rodzaje zadań wymienionych w pkt. 7. Wpisy te może dokonywać opiekun.

11. Zaleca się, aby poszczególne zadania dokumentować rysunkiem. Mile widziane jest zbieranie np. ozdobnych pieczątek z wycieczek, biletów wstępu, zdjęć itp.

12. Potwierdzenie wykonania konkretnego zadania mogą w książeczce odznaki dokonać członkowie kadry programowej PTTK, osoby dorosłe uczestniczące wraz z dzieckiem w realizacji zadań.

13. Po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 7 książeczkę odznaki należy przedłożyć do referatu weryfikacyjnego w celu przyznania odznaki.

14. Odznakę „Tropiciel Przyrody”, wszystkich stopni, przyznają Oddziałowe Referaty Odznaki „Turysta Przyrodnik” (wykaz referatów stanowi załącznik do regulaminu odznaki „Turysta Przyrodnik”).

15. Ewidencję przyznanych odznak „Tropiciel Przyrody” prowadzą Oddziałowe Referaty Odznaki „Turysta Przyrodnik”. Ze względu na ochronę danych osobowych, w ewidencji wpisuje się jedynie imię i nazwisko dziecka, rodzaj przyznanej odznaki.

 

III. Postanowienia końcowe

16. Odznaka „Tropiciel Przyrody” powinna być wręczana uroczyście po uzyskaniu danego stopnia.

17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.

18. PTTK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania znowelizowanego regulaminu odznaki.

19. Regulamin odznaki „Tropiciel Przyrody” został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 32/XVIII/2014 z 4 listopada 2014 roku r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

 

 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Logowanie