Start KOP ZG PTTK Regulamin Komisji Regulamin Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

 

Zał. do uchwały ZG PTTK nr 125/XVIII/2014


Regulamin
Komisji Ochrony Przyrody

Zarządu Głównego PTTK

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1


Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 35 ust.2 Statutu PTTK, określa zakres i tryb działania oraz organizację i zasady tworzenia Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK, zwanej dalej Komisją.


Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania

§ 2


1. Do zakresu i działania Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK z zakresu ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego, w szczególności zaś fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK, kształtowanie polityki i koordynacja działalności klubów ochrony przyrody, oddziałowych i regionalnych komisji ochrony przyrody oraz referatów weryfikacyjnych odznak przyrodniczych.

2. Komisja może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz po uzyskaniu upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

3. Komisja sporządza plan pracy na okres kadencji ujmując w nim zadania do realizacji. Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

4. Komisja nie rzadziej niż raz w roku, informuje Zarząd Główny PTTK o realizacji planu.

§ 3

Do zadań Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK należy:
1. realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK oraz Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody;

2. inspirowanie i koordynowanie działalności oddziałowych, międzyoddziałowych i regionalnych komisji ochrony przyrody, wykorzystywanie ich potencjału i prowadzenie ewidencji powyższych jednostek;

3. przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących form ochrony przyrody oraz zagospodarowania turystycznego na terenie parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz innych terenach, istotnych z punktu widzenia interesów turystyki, zgodnie z upoważnieniem Prezydium ZG PTTK;

4. kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym związanych z aktywnością turystyczną;

5. rozwijanie wszelkich form działania związanych z ekologią, ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa;

6. szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, instruktorów ochrony przyrody i opiekunów przyrody, egzaminowanie i nadawanie im w imieniu Zarządu Głównego PTTK uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji;

7. upowszechnianie zdobywania odznak przyrodniczych, ustalanie ich regulaminów, nadzór i organizowanie sieci terenowych referatów weryfikacyjnych i prowadzenie centralnego referatu weryfikacyjnego dla wyższych stopni odznak;8. inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie konferencji przyrodniczych i ogólnopolskich zlotów turystów przyrodników;

9. opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich;

10. po uzyskaniu upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego PTTK, utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowanie w nich PTTK;

11. wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań komisji.

§4

1. Komisja może realizować swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

2. W przypadku, gdy działalność Komisji wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego PTTK, działania powinny być uzgodnione między nimi. Przypadki sporne zawsze rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.

 

Rozdział III
Zasady tworzenia

§ 5

1. Komisja jest wybierana podczas Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody w głosowaniu tajnym, w ilości od 5 do 9 członków. Komisja wybierana jest na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK. Kadencja Komisji obejmuje okres między krajowymi konferencjami. Do wyborów komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej.

2. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji przysługuje:
a) delegatom,
b) ustępującej Komisji,
c) jednostkom regionalnym PTTK,
d) członkom Zarządu Głównego PTTK.

3. Skład Komisji oraz zmiany w nim następujące w trakcie trwania kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK;

4. Krajową Konferencję Ochrony Przyrody, zwaną dalej Konferencją, zwołuje komisja w ciągu 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są, co najmniej na miesiąc przed terminem konferencji. Konferencja powinna się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK.

5. Prawo uczestniczenia w Konferencji z głosem decydującym przysługuje delegatom wybranym w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie Konferencji, uchwalonym przez Komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK. Z głosem doradczym w konferencji uczestniczą członkowie ustępującej komisji, przedstawiciele jednostek regionalnych PTTK, przedstawiciele władz naczelnych PTTK i zaproszeni goście.

 

§ 6

1. Konferencja dokonuje oceny działalności Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK oraz ustala kierunki jej działalności na okres kadencji.
2. Uchwały Konferencji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wybranych delegatów.
3. Uchwały Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody PTTK podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.

§ 7

Komisja może organizować roczne lub okresowe narady sprawozdawcze oraz inne spotkania, których zadaniem jest analizowanie działalności PTTK w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji

§ 8

1. Komisje wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących i sekretarza, których następnie zatwierdza Zarząd Główny PTTK.

2. Komisja ma prawo dokooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych, określone w regulaminie Komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.

 

§ 9

Komisja może działać bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje lub zespoły. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami komisji.

§ 10

1. Zebrania Komisji lub zespołów zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny PTTK.

2. Prawo zwoływania zebrania Komisji lub zespołu przysługuje również Zarządowi Głównemu
PTTK.

3. Uchwały Komisji i zespołów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. Uchwały Komisji i zespołów przekazywane są Zarządowi Głównemu PTTK.

4. Zebrania Komisji i zespołów są protokołowane, zaś dokumentacja ich działalności jest przechowywana w Biurze Zarządu Głównego PTTK a następnie archiwizowana.


5. Obsługę biurową Komisji i zespołów zapewnia Biuro Zarządu Głównego PTTK.

 

§ 11

Komisja może stosować elektroniczną formę podejmowania uchwał, określając wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających zatwierdzeniu w drodze głosowania elektronicznego w następujący sposób:


1. Głosowanie elektroniczne zarządzane jest przez Przewodniczącego komisji w sprawach, w których podjęcie decyzji jest uzasadnione bez konieczności odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny, zaś zgromadzone dokumenty w sposób jednoznaczny umożliwiają podjęcie decyzji bez konieczności dodatkowych uzupełnień bądź objaśnień.

2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji.

3. Przewodniczący określa czas trwania głosowania i sposób oddania głosu (mail lub oddanie głosu za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. Po zakończeniu głosowania sporządzany jest protokół z jego przebiegu zaś podjętym uchwałom nadawana jest odpowiednia numeracja.

§ 12

1. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał Komisji i zespołów, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesamiPTTK.

2. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka Komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.

3. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania Komisji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK. W przypadku odwołania Komisji, Zarząd Główny PTTK zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania Krajową Konferencję Komisji Ochrony Przyrody w celu wyboru nowej Komisji.

 

§ 13

Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Zarządu Głównego PTTK oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

§ 14

Komisja ma prawo używać pieczęci firmowej, podłużnej o treści: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny. Komisja Ochrony Przyrody wraz z nr kodu pocztowego, adresem i telefonem.

§ 15

Członkowie Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK mają prawo nosić odznakę KOP ZG PTTK według wzoru określonego w załączniku.

 

§ 16

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu Zarządu Głównego PTTK.

§ 17

Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 125/XVIII/2014 z 13 grudnia 2014 r. obowiązuje od dnia uchwalenia.Załącznik do Regulaminu Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK.

 

 

Wzór Odznaki KOP ZG PTTK
( autor znaku graficznego Odznaki: Maciej Matoń)
Stal nierdzewna
5mm - oczko z bursztynu
30 mm
20 mm

 

 

 

Regulamin KOP - Uchwała ZG PTTK 2014 r.

 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Logowanie