Start Kadra programowa Instruktor Ochrony Przyrody PTTK Regulamin Instruktora Ochrony Przyrody PTTK
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

I. Postanowienia ogólne

1. Instruktor Ochrony Przyrody PTTK, zwany dalej instruktorem, jest członkiem kadry programowej PTTK.

2. Uprawnienia instruktora nadaje Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK, zwana dalej KOP ZG PTTK.

II. Tryb i warunki nadawania uprawnień instruktora

3. Kandydat na instruktora winien spełniać następujące warunki:
a) mieć ukończone 18 lat,
b) należeć do PTTK przynajmniej 3 lata,
c) posiadać odznakę „Turysta Przyrodnik PTTK” w stopniu co najmniej małym złotym,
d)wykazywać się ogólną znajomością przyrody oraz zasad ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu,
e) posiadać umiejętności popularyzatorsko-dydaktyczne.

4. W celu uzyskania uprawnień instruktora kandydat powinien:
a) złożyć wniosek o nadanie uprawnień instruktora ochrony przyrody do właściwej Komisji Ochrony Przyrody (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu),
b) pomyślnie ukończyć kurs dla kandydatów na instruktorów ochrony przyrody albo odbyć kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu przyrodoznawstwa i ochrony środowiska,
c) uzyskać pisemną rekomendację macierzystego zarządu oddziału PTTK uwzględniającą doświadczenie kandydata w pracy społecznej, prowadzoną przez niego działalność społeczną o dowolnym charakterze w zakresie ochrony przyrody,

5. Egzamin dla kandydatów na instruktora ochrony przyrody przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez właściwą Oddziałową Komisję Ochrony Przyrody. W skład minimum 3-osobowej Komisji Egzaminacyjnej wchodzi przynajmniej 1 instruktor ochrony przyrody.

6. Po zdaniu egzaminów lub odbyciu kolokwium zarząd macierzystego oddziału PTTK wysyła wniosek, o którym mowa w pkt. 4 a), do KOP ZG PTTK. Protokół z egzaminu przechowuje w swoich aktach właściwa Komisja Ochrony Przyrody PTTK, a w przypadku jej braku – zarząd oddziału (Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

7. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KOP ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w pkt 3 i 4.

III. Prawa i obowiązki instruktora

8. Instruktor ma prawo do:
a) noszenia odznaki instruktora ochrony przyrody (Wzór odznaki instruktora ochrony przyrody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu),
b) korzystania z przywilejów i uprawnień określonych w karcie praw i obowiązków członków PTTK,
c) otrzymywania informacji organizacyjnych z KOP ZG PTTK,

9. Instruktorzy mogą się skupiać w fachowych klubach PTTK, w celu wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności.

10. Instruktor obowiązany jest do:
a) realizowania celów PTTK, szczególnie w dziedzinie ochrony przyrody, kultury, turystyki i wypoczynku,
b) popularyzacji odznaki „Turysta Przyrodnik”, jako czynnika zachęcającego do rozpowszechniania zainteresowań przyrodniczych wśród turystów,
c) współdziałania z właściwą Komisją Ochrony Przyrody,
d) kształcenia członków na kursach podstawowych kadry specjalistycznej w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
e) oceny organizowanych przez Oddziały PTTK imprez turystycznych pod kątem przestrzegania zasad ochrony przyrody przez ich uczestników.

11. Ze swojej pracy instruktor jest zobowiązany składać roczne sprawozdania do właściwej Komisji Ochrony Przyrody – o ile istnieje; w przeciwnym wypadku do zarządu oddziału.

12. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia instruktora jest legitymacja wystawiona przez KOP ZG PTTK. Legitymacja po wystawieniu jest ważna 4 lata (do końca roku kalendarzowego). Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Przedłużenia ważności legitymacji dokonuje wyłącznie KOP ZG PTTK na pisemny wniosek Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody, a w przypadku jej braku, macierzystego oddziału PTTK na kolejne okresy czteroletnie.

13. Ewidencję instruktorów prowadzi KOP ZG PTTK.

14. Instruktorzy ochrony przyrody mogą być skreśleni przez KOP ZG PTTK z listy instruktorów w przypadku:
a) rezygnacji,
b) utraty członkowstwa PTTK,
c) pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK,
d) wniosku zarządu oddziału, właściwej oddziałowej lub regionalnej komisji ochrony przyrody wskutek rażących uchybień w pracy instruktorskiej (m.in. świadomego poświadczenia nieprawdziwych danych w książeczce odznaki „Turysta Przyrodnik”, naruszenia zasad ochrony przyrody, niewypełnienia funkcji instruktora przez dłuższy czas).

15. Od decyzji skreślającej instruktora z listy, o której mowa w pkt. 14 d), skreślony może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od skutecznego otrzymania decyzji do Zarządu Głównego PTTK.

16. Instruktorzy skreśleni przez KOP ZG PTTK z listy instruktorów, mogą ubiegać się o reaktywowanie swoich uprawnień.

IV. Honorowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

17. Szczególnie zasłużonemu instruktorowi w uznaniu za jego długoletnią działalność i wybitne zasługi na rzecz ochrony przyrody, KOP ZG PTTK może na wniosek oddziałowej komisji ochrony przyrody lub z własnej inicjatywy nadać tytuł Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK.

18. Wyróżnienie to może zostać nadane instruktorowi, który nieprzerwanie przez okres minimum 15 lat pełnił aktywnie funkcję instruktora ochrony przyrody.

19. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KOP ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w pkt. 18.

20. Odznakę Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK wraz z legitymacją wręczają członkowie KOP ZG PTTK (Wzór odznaki oraz wzór legitymacji honorowego instruktora ochrony przyrody stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu).

21. Tytuł Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK jest przyznawany danej osobie tylko jeden raz.

22. Utrata tytułu następuje w przypadku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego PTTK.

23. Honorowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK zachowuje wszelkie przysługujące instruktorom prawa, a jego legitymacja zostaje przedłużona dożywotnio.

V. Postanowienia końcowe

24. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KOP ZG PTTK.

25. Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 162/XVII/2010 z 4 grudnia 2010 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Do pobrania:

Regulamin Instruktora Ochrony Przyrody PTTK (42.5 kB)

Zał. 1 Wniosek o nadanie uprawnień IOP (38 kB)

Zał. 2 Protokół z egzaminu (35 kB)

Zał. 3. Wzór odznaki Instruktora Ochrony Przyrody PTTK (96.62 kB)

Zał. 4. Wzór legitymacji Instruktora Ochrony Przyrody PTTK (93.58 kB)

Zał. 5. Wzór odznaki Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK (204.84 kB)

Zał. 6. Wzór legitymacji Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK (14 kB)

Ramowy program szkolenia Instruktora Ochrony Przyrody PTTK (51 kB)

 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Logowanie