Start Odznaka Turysta Przyrodnik Referaty weryfikacyjne Tworzymy Referaty Weryfikacyjne odznaki „Turysta Przyrodnik”
Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

Odznaka "Turysta Przyrodnik" jest odznaką ustanowioną w 1979 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK. Odznaka ta cieszy się coraz większą popularnością wśród członków naszego Stowarzyszenia. Celem zdobywania odznaki jest budzenie zainteresowań przyrodniczych wśród turystów, zmierzające do ochrony naszej ojczystej przyrody. Intencją utworzenia odznaki jest również cel edukacyjny.

Należy przypomnieć, że odznakę popularną, brązową, małą srebrną i małą złotą mogą zdobywać dzieci od 7 roku życia a pozostałe stopnie odznak młodzież powyżej 16 lat. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki winna przedstawić właściwemu Referatowi Weryfikacyjnemu książeczkę "Turysta Przyrodnik" z potwierdzonymi punktami niezbędnymi dla uzyskania odznaki odpowiedniego stopnia. Szczegółowe zasady zdobywania odznaki określa "Regulamin Odznaki Turysta Przyrodnik".

Zgodnie z obowiązującymi w PTTK zasadami wszystkie odznaki muszą być weryfikowane przez osoby profesjonalnie przygotowane do wykonywania tych czynności. Merytorycznego, zgodnego z regulaminami sprawdzania prawidłowości zapisów w książeczkach dokonują tworzone przy oddziałach odpowiednie dla poszczególnych odznak Referaty Weryfikacyjne. Referaty te dokonują weryfikacji odznaki najpóźniej w okresie dwóch miesięcy od daty złożenia książeczki.

W składzie Referatu Weryfikacyjnego odznaki "Turysta Przyrodnik" powinien być przynajmniej jeden Instruktor Ochrony Przyrody. Ilość osób wchodzących w skład Referatu Weryfikacyjnego zależna jest od potrzeb jednostki organizacyjnej a więc może być jedno, dwu lub kilkuosobowy. Spośród siebie członkowie Referatu wybierają przewodniczącego i ewentualnie sekretarza.

Optymalnym rozwiązaniem przy tworzeniu Referatu Weryfikacyjnego odznaki "Turysta Przyrodnik" jest działająca przy oddziale PTTK Komisja Ochrony Przyrody. I to właśnie na wniosek oddziałowych Komisji Ochrony Przyrody, Zarząd Oddziału PTTK zatwierdza skład osobowy Referatu Weryfikacyjnego odznaki "Turysta Przyrodnik". Po zatwierdzeniu Zarząd Oddziału PTTK powiadamia pisemnie o powyższym Komisję Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK, który nadaje numer nowo powołanemu Referatowi Weryfikacyjnemu.

Oddziałowe Referaty Weryfikacyjne odznaki "Turysta Przyrodnik" weryfikują wszystkie stopnie odznak. Mają też prawo przyznawania odznak w stopniach: popularna, brązowa, mała srebrna i mała złota. Natomiast zweryfikowane książeczki na odznaki dużą srebrną i dużą złotą zainteresowane osoby przesyłają na adres KOP ZG PTTK, która przyznaje te odznaki:

Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Każdorazowo przy wysyłce należy dołączyć zaadresowaną zwrotną kopertę z naklejonymi nominałami znaczków.
Referaty winny prowadzić rejestry odznak oddzielne dla każdego stopnia. Zalecany jest wzór rejestru zamieszczony poniżej.

Rejestry jak już wspomniano winny być prowadzone oddzielnie dla każdej odznaki od popularnej do dużej złotej co ułatwi ewidencję oraz sporządzanie i przekazywanie rocznych sprawozdań. W przypadku funkcjonowania Komisji Ochrony Przyrody w macierzystym Oddziale sprawozdania Referat przekazuje właśnie do KOP. Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody na tej podstawie sporządza sprawozdanie dla Zarządu Oddziału i KOP ZG PTTK.

W sytuacjach gdy brak jest w Oddziale Komisji Ochrony Przyrody sprawozdanie musi zostać przekazane do macierzystego Oddziału, który na jego podstawie sporządza dla ZG PTTK sprawozdanie TKO. Ponadto sprawozdanie winno zostać przekazane do KOP ZG PTTK. Sprawozdania roczne winny być przekazane w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku. Wzór druku sprawozdania rocznego znajduje się w materiałach dotyczących sprawozdawczości.

Wzór rejestru odznaki Turysta Przyrodnik (149.61 kB)

 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Logowanie