Start Odznaka Turysta Przyrodnik Referaty weryfikacyjne Instrukcja weryfikacyjna odznaki "Turysta Przyrodnik"
Ocena użytkowników: / 17
SłabyŚwietny 
 • Instrukcja stanowi zbiór przepisów dotyczących prawidłowego weryfikowania odznaki „Turysta Przyrodnik” w oparciu o obowiązujący Regulamin.
 • Instrukcja stanowi uzupełnienie niejasności wynikłych podczas weryfikacji i zgłaszanych do poszczególnych szczebli referatów weryfikacyjnych zarówno Oddziałowych jak i Centralnego.
 • Wszystkie stopnie odznaki „Turysta Przyrodnik” począwszy od odznaki popularnej do dużej złotej weryfikują referaty istniejące przy oddziałowych komisjach ochrony przyrody (oddziałowe referaty weryfikacyjne). Odznaki w stopniach od popularnej do małej złotej przyznają w/w referaty (pkt. 3 Regulaminu Odznaki „Turysta Przyrodnik”).
 • Zweryfikowane przez oddziałowe referaty weryfikacyjne odznaki „Turysta Przyrodnik” w stopniach duża srebrna i duża złota wraz z kopertą ze znaczkami i zwrotnym adresem należy przesłać do zatwierdzenia odznaki przez referat centralny na adres: Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa.
 • Podstawą do przyznania odznaki jest przedłożenie książeczki „Turysta Przyrodnik”, dopuszcza się również notesy, zeszyty, kroniki (pkt. 6 Regulaminu Odznaki „Turysta Przyrodnik”).

 • Nie dopuszcza się weryfikacji kronik w formie elektronicznej.

 • Podstawą do weryfikacji jest sprawdzenie następujących wpisów książeczce (pkt. 5 Regulaminu Odznaki „Turysta Przyrodnik”):

 1. data lub okres odbytej wycieczki,
 2. właściwe wpisy nazw obiektów (wpisy nazw regionalnych – potocznych nie mogą być zaliczane),
 3. niedopuszczalne jest powtarzanie tych samych obiektów w ramach jednego stopnia odznaki,
 4. nie zalicza się do punktacji rezerwatów z terenów parków narodowych (ustawa o ochronie przyrody nie przewiduje tej formy ochrony na swoich obszarach),
 5. właściwej punktacji za zwiedzany obiekt np. park narodowy 10, pomnik przyrody 3,
 6. nie wolno zaliczać do punktacji odwiedzanych pokrywających się dwóch obiektów w ciągu jednego dnia np. park narodowy (10 pkt.) i obszar Natura 2000 (10 pkt.), lub park Krajobrazowy (8 pkt.) i Natura 2000 (10 pkt.),
 7. sprawdzenie odpowiedniej ilości punktów zdobywanych w województwie zamieszkania na stopnie wyższe od małej złotej do dużej złotej, zgodnie z regulaminem (pkt. 18),
 8. każdy wpis winien być potwierdzony oryginalną pieczątką, dopuszczalne jest wklejenie kartki z oryginalną pieczątką, nie dopuszcza się natomiast pieczątek skanowanych,
 9. w przypadku potwierdzeń przez osoby upoważnione (pkt. 11 Regulaminu) oprócz imienia i nazwiska osoby potwierdzającej oraz podpisu winien być wpisany numer legitymacji (uprawnień) lub pieczątka uprawnionego z w/w danymi.
 • W przypadku obiektów dużych powierzchniowo (parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu) zalecane jest posiadanie kilku potwierdzeń z tych obszarów z kilku dni (wycieczek). Interpretacja potwierdzeń i zapisów leży w gestii referatów weryfikujących odznakę.

 • Przy zdobywaniu odznaki w stopniu duża srebrna należy zwiedzić 7 parków narodowych a podczas zdobywaniu odznaki duża złota należy zwiedzić 10 parków narodowych (w sumie 17 parków narodowych) – pkt. 7 Regulaminu Odznaki „Turysta Przyrodnik”.

 • Należy kategorycznie egzekwować zapis pkt. 19 Regulaminu Odznaki „Turysta Przyrodnik”.

 • W przypadku stwierdzenia niejasności w zapisach referat weryfikacyjny ma prawo do wyjaśnienia ewentualnych niejasności w rozmowie bezpośredniej (pkt. 23), po czym dokonuje odpowiedniego wpisy potwierdzającego zapis lub zwraca książeczkę do uzupełnienia.

 • Uprawnione do weryfikacji odznak „Turysta Przyrodnik” poza okolicznościową „Jubileuszową” są wyłącznie Referaty weryfikacyjne zatwierdzone w Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK posiadające w składzie przynajmniej jednego Instruktora Ochrony Przyrody (pkt. 4 Regulaminu).

 • Ewidencje odznak należy prowadzić w odpowiednich rejestrach w rozbiciu na poszczególne stopnie odznak. W celu ujednolicenia prowadzenia ewidencji odznak zaleca się Wzór rejestru odznaki Turysta Przyrodnik.

 • W przypadku przekroczenia limitu punktów na dany stopień odznaki dopuszczalne jest wklejanie przez referat weryfikacyjny kartki z potwierdzeniem zweryfikowanej odznaki w odpowiednim miejscu. Przykładowo turysta wykazał 289 pkt. na odznakę małą srebrną, referat może wkleić kartkę potwierdzającą zdobycie tej odznaki na stronie gdzie tych punktów zdobył 200. Automatycznie kolejne 89 pkt. zaliczane będzie na odznakę małą złotą.

 • Turysta w ciągu roku można zdobyć odznaki popularna i brązową (pkt. 7 Regulaminu) wyłącznie po zebraniu 150 pkt. (50 pkt. – popularna i 100 pkt. brązowa).
 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Logowanie