Start Kadra programowa Opiekun Przyrody PTTK Regulamin Opiekuna Przyrody PTTK
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Rozdział I Zasady ogólne

1. Opiekun Przyrody PTTK jest członkiem kadry PTTK.

2. Celem działania Opiekuna Przyrody PTTK jest roztaczanie opieki nad powierzonym mu obiektem przyrodniczym oraz pomoc w tym zakresie właścicielowi, zarządcy obiektu i organom państwowym.

3. Opiekun powinien:
a) dokładać wszelkich starań, aby powierzony mu obiekt uchronić od zniszczenia,
b) popularyzować zawsze i wszędzie ideę ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka.

Rozdział II Warunki uzyskania uprawnień Opiekuna Przyrody PTTK

1. Opiekunem Przyrody PTTK może zostać osoba, która:
a) interesuje się problemami ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka oraz posiada odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności,
b) wyraża chęć pracy społecznej,
c) ukończyła 18 rok życia,
d) posiada pełne prawa obywatelskie,
e) osoba niepełnoletnia, jeśli jest reprezentowana na zewnątrz przez opiekuna prawnego.

2. Można również powołać zbiorowego Opiekuna Przyrody PTTK
a) opiekunem zbiorowym może być każdy zorganizowany zespół osób zrzeszonych w PTTK,
b) opiekuna zbiorowego reprezentuje osoba, która uzyskuje wszelkie prawa opiekuna indywidualnego. Jeśli jest to zespół młodzieży szkolnej (SKKT), to reprezentantem jest opiekun SKKT lub osoba opiekująca się tą grupą młodzieży z ramienia szkoły.

3. Opiekuna Przyrody PTTK powołuje zarząd oddziału PTTK na wniosek własny lub oddziałowej albo regionalnej komisji ochrony przyrody PTTK.

4. Legitymację Opiekuna Przyrody PTTK wystawia właściwy zarząd oddziału PTTK. Wraz z legitymacją, Opiekun Przyrody PTTK otrzymuje specjalny znaczek do noszenia na widocznym miejscu.

5. Dla opiekunów zbiorowych legitymację otrzymuje reprezentant zespołu. Członkowie zespołu uprawnieni są do noszenia specjalnej odznaki organizacyjnej oraz mogą otrzymać zaświadczenie o przynależności do zespołu.

6. Wzór legitymacji Opiekuna Przyrody PTTK i odznaki w załączeniu.

7. Ewidencję Opiekunów Przyrody PTTK prowadzą oddziały PTTK

Rozdział III Zadania Opiekuna Przyrody PTTK

1. Doglądanie i kontrola stanu przyrodniczego obiektu powierzonego jego opiece. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, zagrożeń lub zmian w otoczeniu powierzonego jego opiece obiektu, powinien on jak najprędzej powiadomić o tym właściciela lub zarządcę obiektu, właściwą komisję ochrony przyrody PTTK, a w przypadkach nagłych, kiedy potrzebna jest szybka interwencja, straż samorządową lub policję.

2. Ścisła współpraca z najbliższą terenowo komisją ochrony przyrody PTTK.

3. Podejmowanie prac porządkowych i zabezpieczających przy obiekcie, powinno być uzgodnione z właścicielem lub zarządcą obiektu.

4. Gromadzenie wszelkich informacji, opisów itp. na temat powierzonego obiektu.

5. Składanie raz w roku do oddziałowej lub regionalnej komisji ochrony przyrody PTTK sprawozdania ze swojej działalności, w tym informacji o stanie obiektu powierzonego jego opiece i ewentualnie zaistniałych zmianach.

6. Uczestniczenie w szkoleniach i naradach Opiekunów Przyrody PTTK.

Rozdział IV Zasady weryfikacji Opiekunów Przyrody PTTK

1. Opiekunowie powoływani są na czas nieokreślony, ważność legitymacji powinna być przez wystawcę corocznie potwierdzona.

2. Decyzję o pozbawieniu uprawnień Opiekuna Przyrody PTTK lub reprezentanta zespołu opiekunów podejmuje oddziałowa lub regionalna komisja przyrody PTTK w przypadkach:
- nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
- wykluczenia z grona członków PTTK.

3. Odwołania od decyzji oddziałowej lub regionalnej komisji przyrody PTTK rozstrzyga Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK.

4. Uprawnienia wygasają w momencie rezygnacji własnej lub nie przedłużenia ważności legitymacji Opiekuna Przyrody PTTK.

Rozdział V Kształcenie Opiekunów Przyrody PTTK

1. Opiekunowie kształceni są na specjalistycznych kursach. Szkolenie specjalistyczne należy odbyć po szkoleniu ogólnym PTTK, zgodnie z zasadami obowiązującymi w PTTK.

2. Specjalistyczna część szkolenia jest organizowana przez Oddziały PTTK.

3. Egzaminy końcowe realizowane są w ramach specjalistycznych wycieczek lub za pomocą innych metod pozwalających sprawdzić umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

4. Programy specjalistycznego szkolenia, dostosowane do potrzeb regionu, opracowuje oddziałowa lub regionalna komisja ochrony przyrody PTTK.

5. Oddziałowa lub regionalna komisja ochrony przyrody PTTK organizuje doszkalanie Opiekunów Przyrody PTTK, nie rzadziej niż co dwa lata.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w Życie z dniem zatwierdzenia i jednocześnie traci moc dotychczasowy regulamin Opiekuna Przyrody PTTK.

Zarząd Główny PTTK, Warszawa, 27 czerwca 2009 r.

 

do pobrania:

Regulamin Opiekuna Przyrody PTTK (39.66 kB)

Wzór legitymacji Opiekuna Przyrody PTTK (645.01 kB)

Ramowy program kształcenia Opiekuna Przyrody PTTK (158.01 kB)

 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Logowanie