Start Kadra programowa Opiekun Przyrody PTTK Ramowy program kształcenia Opiekuna Przyrody PTTK
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

 

Wykłady [12 godz.]

I. Ochrona przyrody [2 godz.]

 1. Co to jest ochrona środowiska, ochrona przyrody i jej i środowiska zasobów (zarys historii)
 2. Program ochrony środowiska i ochrony przyrody w Polsce. Organizacja zarządzania, zakres działania administracji państwowej i samorządowej.
 3. Rola PTTK w ochronie przyrody i środowiska naturalnego.

II. Formy ochrony  [4 godz.]

 1. Pomniki przyrody, rezerwaty, parki narodowe, obszary przyrody w Polsce, Natura 2000. Przepisy obowiązujące w rezerwatach i parkach narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego i jego organizacji na tych terenach.
 2. Parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Punkty styczne ochrony przyrody i obiektów kulturowych, w tym zabytków (np. parki podworskie, zabytkowe cmentarze...).
 3. Ochrona gatunkowa (ścisła i częściowa) roślin. Ochrona lasów, zadrzewień i zieleni miejskiej.
 4. Ochrona zwierząt (gatunkowa oraz humanitarna). Ochrona zwierzyny łownej i ryb, przepisy prawne.
 5. Odpowiedzialność za wykroczenia.
 6. Przepisy i zasady turystyki w lasach, w terenach górskich, na wydmach, na wodzie i nad wodą, na wybrzeżu morskim.

III. Charakterystyka środowiska przyrodniczego [3 godz.]

 1. Biocenozy nizinne- las mieszany, łęgowy, grąd, ols, bór mieszany, bór sosnowy suchy, świeży i bagienny, torfowiska, bagna, wydmy. Charakterystyczne, pospolite oraz chronione gatunki roślin i zwierząt.
 2. Biocenozy górskie - piętra reglowe, kosodrzewiny, hale, turnie- z podaniem charakterystycznych dla danej krainy gatunków roślin i zwierząt.
 3. Biocenozy wodne – jeziora (typy), rzeki, potoki – z podaniem charakterystycznych, pospolitych oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt.

IV Opiekun przyrody PTTK [3 godz.]

 1. Podejmowanie funkcji indywidualnie i zbiorowo, tryb zgłaszania, zakres działania.
 2. Indywidualny Opiekun przyrody PTTK - obiekt ochrony: pomnik przyrody, pomnik krajobrazu, rezerwat, fragment cennych krajobrazowo zadrzewień, lasu, szlak turystyczny lub jego odcinek, ścieżka przyrodnicza. Łączenie funkcji opiekuna przyrody i społecznego opiekuna zabytków (zabytkowe parki).
 3. Zbiorowy Opiekun przyrody PTTK – obiekt ochrony: rezerwat, park krajobrazowy, określony obszar lasu, akwen, park miejski, teren masowego wypoczynku i turystyki

Wycieczka metodyczna

 1. Nauka przyrodoznawstwa, znajomości flory i fauny, zwłaszcza gatunków chronionych.
 2. Umożliwienie zaznajomienia się uczestników z różnymi biocenozami oraz pogłębienie wiedzy o obiektach chronionych. Zalecane zorganizowanie wycieczki na tereny urozmaiconego gatunkowo lasu, wzdłuż brzegów jeziora/ potoku, rzeki itp.

 

do pobrania: Ramowy program kształcenia Opiekuna Przyrody PTTK (158.01 kB)

 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Logowanie